8 nguyên tắc quản lý SX hiệu quả để tăng trưởng công việc kinh doanh của bạn.

8 nguyên tắc quản lý SX hiệu quả để tăng trưởng công việc kinh doanh của bạn.

Từ “ cải tiến” trong hoạt động sản xuất có ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Một số định nghĩa là chi phí hay tồn kho thấp trong khi đó số khác thì lại cho rằng “cải tiến” là sự gia tăng hiệu suất hoặc làm tăng chất lượng. Quá trình cải tiến trong một tổ chức thường liên quan đến việc thiết lập một trong những mục tiêu này, người lao động thay đổi hoạt động của họ để đạt được mục tiêu cải tiến đặt ra, sau đó lại thiết lập một mục tiêu mới.

Có 8 nguyên tắc chúng ta sử dụng trong lĩnh vực sản xuất:

  1. Thiết kế chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm
  2. Thực hiện luồng chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm
  3. Vẽ ký hiệu các luồng giá trị tại nơi làm việc.
  4. Chuẩn hóa những ký hiệu cho các công việc xử lý như bình thường.
  5. Vẽ ký hiệu những công việc cần xử lý ngoại lệ tại nơi làm việc.
  6. Chuẩn hóa những công việc cần xử lý ngoại lệ.
  7. Cho người lao động tại mỗi vị trí làm của mình tự cải tiến công việc của họ.
  8. Thực hiện những hoạt động duy trì.